Ubezpieczenie PZU PZPN

Ważne dokumenty dotyczące ubezpieczenia zawodnika w ramach nowej polisy PZU PZPN.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I OŚWIADCZENIA
INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA
ZASADY LIKWIDACJI SZKÓD W MAF (od dnia 01.07.2019)
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA DRUŻYNY

SCHEMAT PROCESU LIKWIDACJI SZKODY

 

Szanowni  Państwo

               Z uwagi na rosnącą liczbę kontuzji zawodników Młodzieżowej Akademii Footballu Sp. z o. o. i związane z tym znaczne koszty leczenia, w wyniku negocjacji Akademia pozyskała ofertę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków  korzystniejszą od ubiegłorocznej. Przy rocznej składce wynoszącej 18,00 zł
w ramach nowej polisy PZU PZPN  przysługuje ubezpieczonemu zwrot kosztów do łącznej kwoty 5.000 zł, w tym za leczenie – 3.000 zł, rehabilitację 1.000 zł, nabycie sprzętu ortopedycznego – 1.250 zł.

Dla porównania, w ubiegłym sezonie przy składce wynoszącej 27,00 zł i sumie ubezpieczenia 5.000 zł przysługiwał zwrot kosztów leczenia  do kwoty 1.000,00 zł (bez rehabilitacji).

Z uwagi na powyższe Zarząd Młodzieżowej Akademii Footballu Sp. o. o. podjął decyzję o objęciu ubezpieczeniem wszystkich zawodników zrzeszonych w Akademii. Szczegóły dotyczące ubezpieczenia udostępnione zostaną na stronie Klubu.

 

Z uwagi na powyższe uprzejmie Państwa proszę o uregulowanie składki ubezpieczeniowej w wysokości 18,00 zł.

 

  Warunki ubezpieczenia  
1 Trwały uszczerbek na zdrowiu, śmierć ubezpieczonego 5.000,00 zł
2 Koszty leczenia 3.000,00 zł
3 Koszty rehabilitacji 1.000,00 zł
4 Koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 1.250,00 zł
5 Świadczenie za leczenie uciążliwe 50,00 zł
  Zakres ubezpieczenia  
  ·         Następstwa nieszczęśliwego wypadku.

·         Następstwa ataku epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej niż choroba przewlekła, jeżeli w wyniku tego ataku albo tego omdlenia doszło do obrażeń ciała.

·         Następstwa zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego.

 

Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wypłacane jest po zakończeniu leczenia i określeniu procentowego uszczerbku na zdrowiu, przy czym PZU SA wypłaca odszkodowanie z tytułu NNW bez stosowania franszyzy (czyli udziału własnego). Oznacza to, że wypłacane będą świadczenia z tytułu nawet drobnych szkód proporcjonalnie do wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie.

 

 

Ochroną ubezpieczeniową są objęci zawodnicy podczas:

  • zajęć organizowanych przez klub sportowy, który to klub jest ubezpieczającym (przez organizowane zajęcia należy rozumieć: mecze, treningi, sparingi, rozgrzewki, ćwiczenia itp.) z zastrzeżeniem, że jest to aktywność podejmowana w ramach klubu (na terenie klubu lub nadzorowana przez kadrę klubową);
  • wyjazdów szkoleniowych i zgrupowań – z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność rozpoczyna się od momentu przejęcia zawodnika przez klub (zbiórka przed wyjazdem) do momentu powrotu zawodnika z wyjazdu, czyli w czasie kiedy jest pod opieką klubu. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest cały pobyt zawodnika na zgrupowaniu (bez drogi), wyjeździe szkoleniowym, nie tylko podczas faktycznego uprawiania piłki nożnej, ale także w okresie poza uprawianiem piłki nożnej. Jeżeli klub zorganizuje przewóz wszystkich zawodników na mecz, obóz sportowy itp. jednym środkiem transportu np. autokarem, to droga jest objęta ochroną ubezpieczeniową.

 

 

PROCES LIKWIDACJI SZKODY

W każdym przypadku – bez zbędnej zwłoki – należy skontaktować się z infolinią PZU tel.  801-402-402, w celu zgłoszenia wypadku. W takiej sytuacji rodzic musi pamiętać aby trener wypełnił oświadczenie o okolicznościach NNW.

Jednocześnie informujemy, że Klub ma podpisaną umowę z profesjonalnym ośrodkiem JOPA CLINIC Sp. z o. o., przy ul. Lubickiej 53 w Toruniu, który zajmuje się leczeniem kontuzji piłkarskich. Zachęcamy do skorzystania z ich usług. Zapraszamy na stronę ośrodka w celu zapoznania się ofertą: https://jopaclinic.pl/pl/

 

 

Z uwagi na powyższe, uprzejmie proszę o:

 

  • złożenie do Trenera prowadzącego lub Biura Klubu najpóźniej do dnia 20 listopada 2018 r. wypełnionego i podpisanego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO ZAWODNIKA (w załączeniu).
  • opłacenia przez rodzica/opiekuna prawnego składki najpóźniej do dnia 26 listopada 2018 r. na konto Akademii prowadzone w:

 

IDEA BANK nr 17 1950 0001 2006 0635 6565 0002

 z dopiskiem:

składka ubezpieczeniowa, zawodnik …………………………….…., trener ……………………….………..

                                                                                          (imię i nazwisko)                        (imię i nazwisko)