Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
home

Home

search

Odkryj

groups

Kadra

event

Terminarz

tag

Social Media

O Fundacji

Fundacja Akademia Futbolu Elana

Informacja z dnia 15.12.2021 r. sporządzona przez Prezesa Rady Fundacji dr. Stanisława Rakowicza.

1.       Historia powołania Fundacji: Inicjatywę powołania Fundacji dalej (F.) podjąłem we wrześniu 2020 roku. Jako udziałowiec TKP Elana S.A (TKPSA) (Wykupiłem udziały za 20.000 zł) dowiedziałem się o słabej kondycji finansowej Młodzieżowej Akademii Footbollu SP z. o. o (MAF) prowadzącej szkolenie piłkarskie grup młodzieżowych. W latach 1975-1981 byłem dyrektorem naczelnych Zakładów Włókien Chemicznych ELANA – stąd mój sentyment do nazwy Elana i troska by ta nazwa nie zniknęła w Toruniu. Po niełatwych uzgodnieniach z głównymi właścicielami TKPSA udało się 30 listopada 2020 roku powołać do życia Fundację Akademia Futbolu Elana. Cyt. Najważniejsze fragmenty Aktu Notarialnego z dnia 30 listopada 2020 roku. Repertorium A nr 64/2020

OŚWIADCZENIE O USTANOWIENIU FUNDACJI

§ 1. Pan Stanisław Stefan Rakowicz oraz działający w imieniu i na rzecz spółki pod firmą Toruński Klub Piłkarski Elana Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu Pan Maciej Stefan Chrzanowski oświadczyli, że ustanawiają na czas nieoznaczony fundację pod nazwą Fundacja Akademia Futbolu Elana.

§ 2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. 2018 r. poz. 1491)  oraz Statutu Fundacji.

§ 3. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność jako klub sportowy w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. 2020 r. poz. 1133) zgodnie ze Statutem Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057).

§ 4. Fundacja posiada osobowość prawną i jest powołana na czas nieokreślony.

§ 7. Celami Fundacji Akademia Futbolu Elana jest szkolenie i organizowanie współzawodnictwa sportowego piłki nożnej dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej.

§ 8.1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski składający się z wpłaty kwoty 25.000,00 dwadzieścia pięć tysięcy złotych przez Fundatora Stanisława Stefana Rakowicza oraz z wniesionych przez Fundatora Toruński Klub Piłkarski Elana S.A. z siedzibą w Toruniu: praw do zorganizowanych, istniejących i działających grup młodzieżowych w zakresie piłki nożnej wraz z trenerami, prawa do przejęcia prawa dzierżawy od Gminy Miasta Toruń Centrum Sportowo Rekreacyjnego położonego w Toruniu przy ulicy 63 Pułku Piechoty w Toruniu oraz praw i obowiązków wynikających z umów zawartych z Polskim Związkiem Piłki Nożnej i z Kujawsko-Pomorskim Związkiem Piłki Nożnej.

§ 8.2. Majątek Fundacji w późniejszym okresie stanowić będą także inne składniki majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.

2.       Całość kosztów powołania F. pokryłem z moich osobistych zasobów ponieważ nie prowadzę już działalności gospodarczej, a jako Konsul Honorowy Republiki Peru ponoszę koszty konsulatu. (Oferta kancelarii prawnej za założenie Fundacji opiewała na kwotę około 50.000 zł). Oprócz tego wpłaciłem na konto TKPSA 25.000 zł jako darowiznę. Podjąłem się również społecznie (bez wynagrodzenia i zwrotu jakichkolwiek kosztów) pełnienia funkcji Prezesa Zarządu F. Na rozpoczęcie działalności fundacji wpłaciłem 37.000 złotych oraz sfinansowałem różne bezpośrednie wydatki na kwotę kilkunastu tysięcy złotych. W grudniu 2020 roku oraz na początku 2021 wspólnie z prezesem TKPSA i MAF Panem Maciejem Chrzanowskim przeprowadziliśmy ograniczenie kosztów administracji i stanowiskami kierowania grupami młodzieżowymi na kwotę około 25.000 złotych miesięcznie (300.000 w skali roku).

3.       Te działania spowodowały w lutym 2021 roku moją rezygnację z funkcji prezesa zarządu i objęcia zgodnie ze Statutem Fundacji funkcji prezesa Rady Fundacji, która jest społecznych organem nadzorczym nad F. Najważniejsze fragmenty statutu zamieścimy w najbliższym czasie.

4.        Zgłoszenie 28 września na polecenie właścicieli do sądu rejonowego w Toruniu wniosku o restrukturyzację długów TKPSA (co zawsze stwarza zagrożenie upadku) wywołało niepokój o przyszłość fundacji. Na sugestię Pana Adama Krużyńskiego (jeden z właścicieli TKP) i jego deklarację, iż w przypadku podjęcia się przez nas (S. Rakowicz, D. Traczykowski i skupiona wokół grupa około 15 sponsorów, oraz R. Więckowski wraz z trenerami grup młodzieżowych i Elany 2) spowodowały ponownie moje aktywne zajęcie się ratowaniem Fundacji. Sporządzony (na moją prośbę) bilans fundacji na 31 października przez bardzo nam życzliwą firmę księgową INFI (właściciel Grzegorz Lewandowski) wykazał stratę fundacji w wysokość 85.000 złotych z perspektywą dalszego powiększania strat. Podjęliśmy energiczne działania dla naprawy wyżej wymienionej sytuacji, stąd nasz apel do rodziców, sponsorów i darczyńców o wpłatę zaległych i bieżących zobowiązań oraz ewentualną wpłatę z wyprzedzeniem na 2022 rok.

5.       W sytuacji wyżej opisanej Pan Maciej Chrzanowski złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu. Pan Daniel Traczykowski zadeklarował się społecznie pełnić funkcję prezesa zarządu. W zespole wyżej wymienionym przy życzliwym wsparciu Pana Adama Krużyńskiego robimy co możliwe by nie przerywając szkolenia młodzieży i rozgrywek Elany II przezwyciężyć kłopoty i „wypłynąć na czyste wody”. Prosimy o wsparcie i wyrozumiałość dla obecnych kłopotów. Będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej o sytuacji, jednocześnie przekazując informację o instytucjach i osobach wpłacających na Fundację. Na dzień dzisiejszy podajemy wstępnie kwoty jakie wpłynęły od momentu powołania fundacji na jej konto w kolejności wysokości wpłat:

1) Urząd Miasta Torunia 50.000 zł, 2) Stanisław Rakowicz 32.000 zł,

3) Krzysztof Boluk 10.000 zł, 4) Dorota Szyda 2.500 zł, 5) Jarosław Kocięba 1.500 zł.

Stałymi źródłami przychodów Fundacji są składki od Rodziców 153.000 złotych a orientacyjne zaległości około 30.000 zł.

Stanisław Rakowicz 15.12.2021

Prezes Rady Fundacji

----------------------------------------------------------------------------------

Rodzice, Trenerzy, Zawodnicy 1. Będziemy tzn.: prezes Rady Fundacji dr. Stanisław Rakowicz oraz prezes Zarządu Fundacji mgr, inż. Daniel Traczykowski przekazywać informację o ważnych sprawach dot. Fundacji. W związku ze znanymi problemami TKP Elana S.A. w celu ratowania sytuacji grup młodzieżowych (w tym Elana II) nastąpiła zmiana po rezygnacji ( 7 grudnia) z funkcji prezesa zarządu przez p. M. Chrzanowskiego, funkcję tą podjął społecznie p. D. Traczykowski. 2. 6 grudnia na koncie F. mieliśmy 2115 zł. Zaległości za niezapłacone wynagrodzenia i faktur sięgały kilkudziesięciu tysięcy zł. Udało się nam pozyskać 27 tysięcy złotych jako zwrot wypłaty. Dzięki wpłatą 8.400 zł od Rodziców oraz 24.600 od firmy FIBARO (p. Adam Krużyński), z firmy ELKARD 18.450 zł i darowizną od p. Stanisława Rakowicza 5000 zł mogliśmy zrealizować najpilniejsze wypłaty i na dzień dzisiejszy (20.12) mamy na koncie 17 tysięcy zł. 3. Powiększyliśmy Radę F. do 6 osób. Prezes Zarządu powierzył prowadzenie biura p. Dominikowi Kosobuckiemu, wystąpiliśmy do MOSIR-u o przejęcie dzierżawy obiektów sportowych przy ul. 63 Pułku Piechoty, prowadzimy zabiegi w Kuj-Pom Związku Piłki Nożnej o przejęcie do Fundacji grup młodzieżowych w perspektywie również Elany II oraz prowadzimy (w tym całą Rada Fundacji oraz Klub Biznesu) intensywne starania o pozyskiwanie dalszych wpłat na konto Fundacji.

-------------------------------------------------------------------------

Informacja z dnia 7 stycznia 2022 roku.

Dokonane wpłaty od 14 grudnia 2021:

1. Składki od rodziców 10.000 zł 

2. Eko-Rodan 2.000 zł, Stanisław Rakowicz 5.000 zł, INTEC 500 zł, Hause Finanse 2.000 zł, BUD-POL 500 zł, ŁB-Post 1.000 zł, RAFTECH 500 zł, WOWSTEP 500 zł, ET-BUD 500 zł, Marcin Olszewski 3.000 zł, PSP SOLUTION 1.200 zł.

Stan konta na dzień dzisiejszy wynosi 22.000 zł. Ze względu na znacznie wyższą skale koniecznych wypłat w najbliższych dniach bardzo prosimy naszych sponsorów i darczyńców oraz rodziców o dokonywanie wpłat, w tym również awansem na poczet następnych miesięcy. Mamy bowiem nadzieję iż w lutym a najpóźniej w marcu osiągniemy już równowag finansową fundacji. Jednocześnie informuje iż w dniu 3 stycznia przejeliśmy formalnie od MOSIR centrum sportowo rekreacyjne na ul. 63 Pułku Piechoty 47/61. 

Stanisław Rakowicz                                                                      Daniel Traczykowski

Prezes Rady Fundacji                                                                   Prezes Zarządu Fundacji

-------------------------------------------------------------------------

Informacja z dnia 17 stycznia 2022 roku.

Dokonane wpłaty od rodziców bez obozów zimowych:

1. składki 9.300 zł 

2. Intec Krzystian Jukiel 3800 zł, Instalnova 1.000 zł, Elektroimpuls 1.000 zł, Browar Mentzen 1.000 zł, Demar 7.000 zł, ET-BUD 500 zł, Bud-Pol 500 zł.

Stan konta na dzień dzisiejszy wynosi 29.000 zł. Jednocześnie informujemy iż Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski na gali Mecesasów Toruńskiego Sportu wręczył dyplomy Mecenas Toruńskiego Sportu 2021 Panu Adamowi Krużyńskiemu (NICE) i Panu Stanisławowi Rakowiczowi (założyciel Fundacji Elana).

Stanisław Rakowicz                                                                      Daniel Traczykowski

Prezes Rady Fundacji                                                                   Prezes Zarządu Fundacji

--------------------------------------------------------------------------

Informacja z dnia 31 stycznia 2022 roku.

Dokonane wpłaty od rodziców bez obozów zimowych:

1. składki 3.350 zł 

2. Rafał Chinc 500 zł, Wowstep Bartosz Wronkowski 500 zł, Dbamy O Ciebie 2000 zł, Usługi Budowlane Staniszewski 1000 zł, ŁB Post - Łukasz Badtke 1000,

Stan konta na dzień dzisiejszy wynosi 60.000 zł. Jednocześnie informujemy iż w ostatnich dniach nowymi sponsorami została firma Balzola oraz Askal.

Stanisław Rakowicz                                                                      Daniel Traczykowski

Prezes Rady Fundacji                                                                   Prezes Zarządu Fundacji

-------------------------------------------------------------------------

Przekazuję pierwszą miesięczną (M) informację (I) finansową MIF za miesiąc styczeń w ramach podziału kompetencji zleconego przez prezesa Daniela Traczykowskiego zadania zajmowania się stroną finansową Fundacji.

1. Przychody Fundacji bez vat za styczeń wyniosły 82 tysiące złotych i pochodziły z poniższych źródeł:

a) składki od rodziców 20 tysięcy złotych,

b) wpłaty na obóz 18 tysięcy złotych,

c) regularne miesięczne wpłaty od sponsorów 24 tysiące złotych,

d) sponsorskie wpłaty jednorazowe 20 tysięcy złotych,

2. Wydatki dotyczące Fundacji wyniosły 73 tysiące złotych w tym:

a) na wynagrodzenia trenerów 27 tysięcy złotych,

b) obóz 15 tysięcy złotych,

c) pozostałe koszty 31 tysięcy złotych. 

3. To zestawienie nie daje jeszcze pełnego obrazu przewidywanej na następne miesiące sytuacji finansowej Fundacji, ze względu na:

a) brak uwzględnienia w wydatkach styczniowych wynagrodzeń dla zawodników, zostaną one ujęte w sprawozdaniu za miesiąc luty,

b) nie uwzględniliśmy zaległych wydatków spowodowanych przez TKP Elana i MAF które ciągle obciążają nasze finanse,

C) za miesiąc styczeń nie rozliczamy wgl funkcjonowania sklepiku który zostanie doposażony i dofinansowany w miesiącu marcu tak żeby Fundacja nie ponosiła kosztów jego utrzymania.

Sprawozdanie w oparciu o dokumenty gromadzone w oryginałach w biurze Fundacji przez pana Dominika Kosobuckiego oraz zaksięgowane przez biuro rachunkowe INFI zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi Fundację. 

Stanisław Rakowicz

Prezes Rady Fundacji