Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ELANA TORUŃ

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy Elana Toruń (zwany dalej „Sklep Internetowy”), działający pod adresem www.elanatorun.com/sklep, prowadzony jest przez Toruński Klub Piłkarski ELANA S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. 63. Pułku Piechoty, 87-100 Toruń, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020740, NIP: 956 205 41 64, REGON: 871555309 (zwaną dalej: „Elana Toruń”).
 2. Dane kontaktowe Sklepu Internetowego to:
 • adres e-mail: sklep@elanatorun.com
 • nr telefonu: +48 56 655 56 98
 • nr fax: +48 56 655 56 98

§ 2

PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sklep Internetowy zajmuje się sprzedażą towarów za pośrednictwem Internetu, w tym w szczególności sprzedażą pamiątek, odzieży oraz innych towarów powiązanych tematycznie z zespołem TKP Elana S.A. (zwanych dalej:„towar” lub „towary”).
 2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu, a Zamówienia składane przez Klientów przyjmowane są 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu. Każde złożone zamówienie będzie rozpatrywane do końca następnego dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia.
 3. Klientem Sklepu Internetowego może być osoba fizyczna bądź osoba prawna (zwani dalej: „Klient” lub „Klienci”).
 4. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym wymaga przejścia przez poszczególne jego etapy. Klient chcąc złożyć Zamówienie, wybiera spośród dostępnych Towarów jego rodzaj, model, kolorystykę, rozmiar, ilość, za cenę wskazaną w Sklepie Internetowym. Wybór następuje poprzez okna dialogowe na stronie Sklepu Internetowego, zgodnie z ich funkcjonalnością w tym poprzez kliknięcie ikonki „dodaj do koszyka”. Następnie Klient może wrócić do zakupów w Sklepie Internetowym bądź przejść do następnego etapu poprzez naciśnięcie „PRZEJDŹ DO KASY”. W następnym etapie po podaniu wymaganych danych oraz sposobu płatności i dostawy Klient poprzez naciśnięcie „KUPUJĘ I PŁACĘ” wysyła Zamówienie do Sklepu Internetowego. Wysłanie poprawnie wypełnionego Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Sklepu Internetowego oferty kupna wybranego towaru zgodnie z cennikiem Sklepu Internetowego oraz pokrycia kosztów jego dostarczenia.
 5. Klient po złożeniu Zamówienia, otrzyma, za pośrednictwem poczty e-mail na podany przez siebie adres, informację zwrotną, zawierającą przyjęcie Zamówienia ze wskazaniem ilości, rodzaju i wartości Zamówienia oraz unikalny numer Zamówienia. Otrzymany przez Klienta e-mail jest również potwierdzeniem, że oferta nabycia Towaru została złożona prawidłowo, dotarła do Sklepu Internetowego i zgodnie z Regulaminem została przyjęta, a zatem doszło do zawarcia umowy sprzedaży. Informacja o przyjęciu oferty przez Sklep Internetowy będzie zawierała potwierdzenie zawarcia umowy, w tym oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży, określenie Towaru jego ilości, ceny i kosztów dostawy.
 6. Koniecznym warunkiem realizacji umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest podanie prawidłowego podmiotu zamawiającego, adresu do dostarczenia Towaru, numeru telefonu oraz adresu e-mail. W przypadku wadliwych danych, Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem.
 7. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od momentu odnotowania płatności za złożone zamówienie po jego pozytywnym rozpatrzeniu.
 8. W przypadku niedostępności towaru oraz związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia, Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie. Maksymalny czas realizacji zamówienia w takim wypadku to 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia złożenia zamówienia, a w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Sklep w powyższym terminie zwraca całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną, lub na wyraźne życzenie Klienta proponuje towar zastępczy.
 9. Sklep Internetowy dostarcza zamówiony towar wolny od wad fizycznych i prawnych.

§ 3

CENY TOWARÓW I KOSZTY PRZESYŁKI

 1. Wszystkie ceny podane w ofercie Sklepu Internetowego są cenami wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, bez wpływu na ceny dotyczące zamówień złożonych wcześniej lub będących w trakcie realizacji.
 2. Płatności należy dokonać nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty złożenia zamówienia pod rygorem odrzucenia zamówienia. Realizacja zamówienia przez Sklep rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.
 3. Zamówienia realizowane są poprzez wysyłkę zamówionych towarów za operatora pocztowego Pocztą Polską S.A. Należność z tytułu realizacji zamówienia wzrasta o koszty przesyłki, które wynoszą 15,00 zł.
 4. Minimalna wartość zamówienia to 25,00 zł.
 5. Sklep Internetowy może na życzenie klienta wystawić za zakupione towary fakturę VAT, która będzie dostarczona do Klienta wraz z zamawianymi towarami lub w terminie późniejszym za pośrednictwem operatora pocztowego.
 6. Numer SWIFT banku Sklepu to: IEEAPLPA.
 7. Sklep Internetowy akceptuje następujące formy płatności:
 • przelew bankowy,
 • wpłata gotówkowa (tylko przy wyborze opcji „Odbiór osobisty”).

§ 4

ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Konsument, czyli Klient będący osobą fizyczną i dokonujący zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który dokonał zakupu towaru na odległość, jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia dostarczenia towaru, poprzez złożenie stosownego oświadczenia i przesłanie go na adres email sklep@elanatorun.com, pod warunkiem, iż towar pozostaje w stanie nie zmienionym.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji podanej przez konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (towary z wybranym przez klienta nadrukiem). 
 3. Klient ma możliwość skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.
 4. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, Klient zobowiązany jest do odesłania w terminie 14 dni towaru na własny koszt, na adres Sklepu Internetowego.
 5. Zwrot wartości towaru, jeżeli została uiszczona oraz pod warunkiem dokonania przez Klienta zwrotu zakupionego towaru, nastąpi niezwłocznie zgodnie ze sposobem płatności wybranym podczas składania Zamówienia.
 6. W przypadku gdy opakowanie towaru po jego dostarczeniu Klientowi nosi znamiona uszkodzenia lub próby otwarcia, Klient ma możliwość sporządzenia w placówce operatora pocztowego protokołu szkody.
 7. W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient ma prawo do złożenia reklamacji za pomocą formularza reklamacyjnego.
 8. W przypadku uznania reklamacji, towar wadliwy zostanie, stosownie do woli Klienta, naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) lub wymagało by to nadmiernych kosztów, wówczas Sklep Internetowy w uzgodnieniu z Klientem, zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub obniży cenę albo też, za zgodą Klienta, zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie Internetowym towary do wyboru.

§ 5

ODBIÓR OSOBISTY

 1. Sklep Internetowy przewiduje możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16 pod wskazanym adresem: ul. 63. Pułku Piechoty 47/61, 87-100 Toruń.
 2. Klient może odebrać zamówiony towar po otrzymaniu za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenia o możliwości odbioru towaru, jednakże nie wcześniej niż po upływie 48 godzin od momentu złożenia zamówienia.
 3. Towar zamówiony w Sklepie Internetowym z opcją odbioru osobistego wydany zostanie osobie wskazanej w zamówieniu (osobie zamawiającej lub upoważnionej do odbioru przez zamawiającego w zamówieniu), po okazaniu ważnego dowodu tożsamości oraz danych zamówienia (numer zamówienia i przedmiot zamówienia).
 4. Klient uprawniony jest do odbioru towaru w terminie do 10 dni od dnia otrzymania za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenia możliwości osobistego odbioru towaru w punkcie odbioru. Po upływie terminu 10 dni zamówienie dokonane przez zamawiającego zostanie anulowane (w przypadku dokonanej przez Klienta wpłaty na konto Sklepu Internetowego, zostanie ona zwrócona na numer rachunku bankowego wskazany przez Klienta).

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Osoby dokonujące zakupu w Sklepie Internetowym dobrowolnie wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych w celach marketingowych (na warunkach określonych w formularzu zamówienia towaru) TKP Elana S.A.
 2. Dane osobowe, pozyskiwane za pośrednictwem strony www.elanatorun.com/sklep, są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Klienci  dysponują prawem do wglądu i wnoszenia poprawek do swoich danych osobowych oraz ich usunięcia. Dane będą służyły celom zgodnie z udzieloną przez Klienta zgodą tj. do realizacji zamówienia a w przypadku zgody na otrzymywanie informacji handlowej, do przesyłania takiej informacji.
 3. Zdjęcia i opisy umieszczone na niniejszej stronie internetowej TKP Elana S.A. oraz Sklepu stanowią własność w świetle prawa autorskiego i objęte są ochroną majątkowych i osobistych praw autorskich. Wykorzystywanie ich lub rozpowszechnianie bez uzyskania uprzedniej zgody, stanowi naruszenie praw autorskich i pociąga za sobą odpowiedzialność prawną.
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie Sklepu Internetowego zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. TKP Elana S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego w każdym czasie, przy czym zmiany nie będą miały zastosowania do zamówień złożonych lub realizowanych przed dniem ogłoszenia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu Internetowego.